Artikel 1 Labor Advocaten

Labor Advocaten is een maatschap van natuurlijke personen, gevestigd in Zeist, waarvan de doelstelling het uitoefenen van de rechtspraktijk door advocaten in de ruimste zin van het woord is.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn – met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever – van toepassing op alle werkzaamheden van Labor Advocaten ten behoeve van opdrachtnemers en abonnees van het in artikel 4 genoemde Raad & Daad serviceabonnement, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van degenen die voor Labor Advocaten als werknemer, opdrachtnemer of anderszins werkzaam zijn of zijn geweest, alsmede haar bestuurders.

Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door Labor Advocaten ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen (bijvoorbeeld adviezen of overeenkomsten), dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien deze derde op enigerlei wijze gebruik maakt van de inhoud van de werkzaamheden van Labor Advocaten, is die derde daarmee aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden. Het auteursrecht op de vervaardigde stukken blijft te allen tijde bij Labor Advocaten rusten.

Artikel 3 De Overeenkomst

Alle opdrachten aan Labor Advocaten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Labor Advocaten, ook indien het de impliciete of expliciete bedoeling is dat een opdracht door een specifieke, bij Labor Advocaten werkende, persoon wordt uitgevoerd.

Het staat Labor Advocaten vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door personeelsleden van Labor Advocaten uit te laten voeren, in voorkomend geval met gebruikmaking van de diensten van derden (bijvoorbeeld procureurs, deurwaarders, advocaten, accountants of (pensioen)adviseurs).  Deze derden zullen door Labor Advocaten met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd.

Artikel 4 Het Raad & Daad service abonnement

De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden alleen voor abonnees die een Raad & Daad service abonnement hebben afgesloten. Op de dienstverlening van Labor Advocaten binnen het abonnement zijn alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing.

Totstandkoming abonnement

Een abonnement komt tot stand door middel van een door de aanvrager ingevuld abonnementsformulier en aanvaarding daarvan door Labor Advocaten.

Diensten die vallen onder het Raad & Daad service abonnement
De abonnee heeft tijdens kantooruren recht op telefonisch juridisch advies en advies per e-mail van de aan hem door Labor Advocaten aangewezen advocaat of adviseur met betrekking tot de navolgende rechtsgebieden: arbeidsrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht en pensioenen. Het betreft hierbij alle vragen en onderwerpen op juridisch vlak binnen genoemde gebieden die zich lenen voor een direct antwoord per telefoon of per e-mail, op basis van de kennis waar de advocaat of adviseur over beschikt, zonder dat deze behoeft over te gaan tot bestudering van feiten, wetgeving of jurisprudentie.

De abonnee heeft voor alle aan Labor Advocaten ten behoeve van hem op te dragen werkzaamheden die buiten het abonnement vallen, recht op een korting van € 20,– op de reguliere uurtarieven van Labor Advocaten.

De abonnee ontvangt periodiek een digitale nieuwsbrief van Labor Advocaten. Labor Advocaten streeft er naar 4 keer per jaar een nieuwsbrief uit te brengen.

Duur en opzegging abonnement

Een abonnement loopt vanaf de totstandkoming van de overeenkomst, als vermeld op het abonnementsformulier, tot de eerste dag van de eerst daaropvolgende maand juni. Het abonnement wordt vervolgens per 1 juni van elk jaar telkens stilzwijgend met een jaar verlengd. Het abonnement is ten allen tijde direct opzegbaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Indien de opzegging geschiedt lopende het kalenderjaar, bestaat er geen recht op teruggaaf van het abonnementsbedrag over dat jaar. Labor Advocaten kan het abonnement of andere levering van diensten schriftelijk met onmiddellijke ingang beëindigen, wanneer de abonnee/opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van abonnee/opdrachtgever is ingediend, of indien de abonnee zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

Tegenstrijdige belangen

Indien er sprake is van een belangenconflict, is Labor Advocaten niet gehouden om abonnees rechtsbijstand te verlenen. Er is een belangenconflict indien beide partijen in een geschil abonnee zijn en/of anderszins cliënt zijn bij Labor Advocaten, alsmede in alle andere gevallen dat de Orde van Advocaten van mening is dat daarvan sprake is. Labor Advocaten is daarbij gerechtigd het advies van de Deken van de plaatselijke Orde van Advocaten ter zake als beslissend aan te merken.

Werkzaamheden buiten abonnement

Labor Advocaten zal de abonnee vooraf in kennis stellen indien beantwoording van een vraag of een te verstrekken advies c.q. dienst niet onder het abonnement valt. Gelijktijdig zal Labor Advocaten alsdan het tarief cq. de hieraan verbonden kosten aan de abonnee meedelen.

Betaling

Abonnees betalen een door Labor Advocaten vast te stellen abonnementsbedrag. Het abonnementsbedrag heeft betrekking op een periode van een jaar. Indien de eerste contractsperiode een gedeelte van een jaar betreft, zal het factuurbedrag naar evenredigheid worden verminderd. Het abonnementsbedrag zal bij vooruitbetaling worden voldaan.

Wijziging tarieven

Aanpassing van het abonnementsbedrag kan uitsluitend geschieden bij aanvang van een nieuw contractjaar. Prijswijzigingen zullen tenminste één maand tevoren aan de abonnee kenbaar worden gemaakt. Indien een abonnee niet akkoord gaat met de aangekondigde prijsverhoging dient de abonnee het abonnement tijdig voor ingang van de prijswijziging op te zeggen. Labor Advocaten is voorts bevoegd om haar honorarium voor werkzaamheden die niet onder het abonnement vallen, ook tijdens deze werkzaamheden, eenzijdig te wijzigen.

Artikel 5 Identificatie

Labor Advocaten is op grond van de Wet Identificatie bij Dienstverlening verplicht om haar opdrachtgevers te identificeren. De opdrachtgever dient alle daarvoor in aanmerking komende bescheiden aan Labor Advocaten ter beschikking te stellen. Labor Advocaten is, totdat genoemde bescheiden zijn ontvangen, gerechtigd uitvoering van de opdracht op te schorten.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Indien de uitvoering van een opdracht door Labor Advocaten leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van Labor Advocaten wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Labor Advocaten in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium.

Labor Advocaten is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur. Voorts kan Labor Advocaten de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.

Artikel 7 Beveiliging

Labor Advocaten zorgt voor een behoorlijke beveiliging van haar ICT-systemen. Labor Advocaten zal opdrachtgever onverwijld op de hoogte brengen van een gebleken inbreuk op de beveiliging en data-integriteit.

Artikel 8 Privacy en geheimhouding

Labor Advocaten zal haar uit de geldende privacywetgeving voortvloeiende verplichtingen nauwgezet naleven. Een en ander laat onverlet de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke.

Labor Advocaten houdt de van de opdrachtgever verkregen (persoons)gegevens geheim en verplicht haar personeelsleden en/of eventuele Sub-verwerkers ook tot geheimhouding. De advocaten die werkzaam zijn bij of voor Labor Advocaten nemen met betrekking tot de aan hen toevertrouwde (persoons)gegevens geheimhouding in acht zoals deze voor advocaten geldt op basis de beroeps- en gedragsregels. Een overzicht van deze beroeps- en gedragsregels is te vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl).

Labor Advocaten en opdrachtgever zullen elkaar over en weer onverwijld op de hoogte stellen indien zij waarnemen dat zich een datalek heeft voorgedaan op een dusdanige wijze dat de partij die het aangaat zijn meldplicht aan de bevoegde autoriteiten kan vervullen. Voor zover op Labor Advocaten een mededelingsplicht aan betrokkenen berust, zal opdrachtgever deze mededelingen ten behoeve van Labor Advocaten doen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid voor derden

Labor Advocaten is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van de onder artikel 3 genoemde derden. Labor Advocaten is gerechtigd om, zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever, (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

Artikel 10 Vrijwaring

De uitvoering van de verstrekte opdracht door Labor Advocaten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

De opdrachtgever vrijwaart Labor Advocaten en haar hulppersonen tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de werkzaamheden die Labor Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Labor Advocaten.

Labor Advocaten is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een door Labor Advocaten gedane melding in het kader van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties en zal door de opdrachtgever worden gevrijwaard tegen aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door een zodanige melding, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging aan de zijde van Labor Advocaten.

Artikel 11 Honorarium

Het honorarium van de werkzaamheden van Labor Advocaten wordt op basis van een vaste prijsafspraak dan wel op basis van het afgesproken uurtarief afgerekend, tenzij anders is overeengekomen. De uurtarieven worden standaard jaarlijks op 1 juni vastgesteld. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10% van het uurtarief of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden. Ook kunnen de uurtarieven per 1 januari jaarlijks conform de wettelijke indexering worden geïndexeerd.

De door Labor Advocaten betaalde onkosten ten behoeve van de opdrachtgever zullen separaat in rekening worden gebracht.

Alle door Labor Advocaten in rekening gebrachte bedragen aan honorarium zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Labor Advocaten is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Het voorschot is afhankelijk van de aard en de omvang van de werkzaamheden. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoeging voor rekening van de opdrachtgever komen. In die gevallen zal de verschuldigde eigen bijdrage, te vermeerderen met BTW, als voorschot in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 12 Betaling

Betaling van facturen van Labor Advocaten dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Met toestemming van de opdrachtgever zijn Labor Advocaten en haar Stichting Beheer Derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Labor Advocaten verschuldigd is respectievelijk zal worden terzake door haar nog te factureren, maar al wel verrichte werkzaamheden.

Indien de opdrachtgever een factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Labor Advocaten gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Bij uitblijven van tijdige betaling zal eerst een betalingsherinnering en vervolgens een aanmaning worden verzonden. Indien na aanmaning geen betaling volgt, behoudt Labor Advocaten zich het recht voor, ter invordering van haar vordering(en) op opdrachtgever, alle maatregelen te nemen die rechtens mogelijk en toegelaten zijn.

Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13 Opschorting werkzaamheden

Indien een factuur van Labor Advocaten niet, niet tijdig of niet volledig door de opdrachtgever is voldaan, is Labor Advocaten gerechtigd de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. Dit geldt tevens voor andere opdrachten welke op dat moment door Labor Advocaten voor de opdrachtgever worden uitgevoerd.

Artikel 14 Geschillen

Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Labor Advocaten is Nederlands recht ven toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Labor Advocaten is gevestigd. Niettemin heeft Labor Advocaten het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever voor te leggen.

Zeist, 1 juni 2018